Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów woj. świętokrzyskie,  Sekretariat: tel. (15) 868 29 71 fax. (15) 868 47 21 Kancelaria, punkt informacyjny: tel. (15) 868 47 21, e-mail:powiat@opatow.pl

Translator

Polish English German

Linki

BIP Zwiazek Powiatów Polskich

Wrota Świętokrzyskie Nad Czarną i Kamienną

Sprawdź status sprawy

Bezpieczny Powiat Opatowski Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

WKU Sandomierz Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego

Biblioteka

GUS TVR24

WOK Kielce

Szpital Opatów

LGD

Projekty

Dzienniki Urzędowe

Dziennik Ustaw Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Uchwały Rady Powiatu Opatowskiego
Uchwały Zarządu Powiatu Opatowskiego Zarządzenia Starosty Opatowskiego

Rozmowa z Mirosławem Adamkiem - Dyrektorem Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
  1. W czasie niżu demograficznego szkoły mają problem z naborem uczniów. Zacznę więc od pytania o liczbę uczniów?

Jeżeli chodzi o nasz Zespół Szkół w skład którego wchodzą następujące typy szkół, tj. Liceum Ogólnokształcące, Technikum Informatyczne, Mechatroniczne i Elektroniczne oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach ślusarz, elektromechanik, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca czy murarz, to od ubiegłego roku liczba uczniów w szkole utrzymuje się na poziomie 350 osób. Wynika z tego, że młodzież jest zainteresowana kształceniem w proponowanych typach szkół oraz zawodach.

 

2. Z jakimi kierunkami kształcenia w poszczególnych typach szkół wychodzicie Państwo do młodych ludzi?

W LO dla młodzieży prowadzimy zajęcia z rozszerzonymi przedmiotami takimi jak: język polski, język angielski, historia. Ponadto młodzież LO w czasie zajęć dodatkowych uczy się sztuki dziennikarskiej, bierze udział w warsztatach dziennikarskich odwiedza TVP w Warszawie, Polskie Radia oraz redakcje gazet regionalnych. W Technikum kształcimy w zawodach technik mechatronik, informatyk oraz elektronik. W Zasadniczej Szkole Zawodowej popularnością cieszą się następujące zawody: ślusarz, elektromechanik, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz oraz cukiernik.

3. Skąd taki, a nie inny typ kierunków?

Nasza placówka kształci elektroników, informatyków oraz mechatroników. Zgodnie z wymogami reformy szkolnictwa zawodowego wdrażanej od roku szkolnego 2012/2013 posiadamy bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną do kształcenia w tychże kierunkach. Reforma narzuca ilość i jakość wyposażenia w pracowniach przedmiotowych, których to musi szkoła posiadać od jednej do trzech dla danego kierunku. Nasze kierunki konsultowane są z regionalnymi pracodawcami, którzy wymuszają niejako kształcenie w danej specjalności czy kształcenie określonych umiejętności lub nabywanie uprawnień. W Zasadniczej Szkole Zawodowej dla zawodu ślusarz organizowane są rokrocznie bezpłatne kursy spawalnicze metodami MAG, TIG, GAS czy MMA, pozwalające czuć się bezpieczniej młodym ludziom na rynku pracy. Kursy spawalnicze organizowane są w Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy ulokowanym w Zespole Szkół w Ożarowie. Centrum wzbogaciło się bieżącym roku szkolnym o kolejną nowoczesną spawalnię wyposażona zgodnie z wymaganiami Instytutu Spawalnictwa z Gliwic.

4. Które kierunki cieszą się największą popularnością wśród młodzieży?

W Technikum najpopularniejszymi kierunkami są T. Informatyk i T. Mechatronik. Zawody te gwarantują po ukończeniu studiów magisterskich ciekawą i rozwojową pracę. Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych w T. Informatycznym przygotowuje pracowników średniego szczebla technicznego obsługujących coraz większą liczbę sieci teleinformatycznych: bezprzewodowych (WiFi), kablowych i światłowodowych. Tak na marginesie, w kolejnym roku szkolnym planujemy zakup urządzeń służących do budowy i serwisowania sieci światłowodowych. Gmina Ożarów w miesiącu wrześniu uruchamia łącze światłowodowe ogólnogminne, do którego podłączona będzie nasza placówka, tak więc wymiana sieci kablowej na światłowodową w budynku szkolnym to już nieodległa przyszłość. Ciekawą ofertę dla uczniów uczęszczających do T. Mechatronicznego mają nasi nauczyciele przedmiotów mechatronicznych. Nauczyciele wyspecjalizowali się w obsłudze programów inżynierskich, takich jak: AutoCAD oraz SolidWorks. Dzięki temu zaawansowanemu technicznie oprogramowaniu młodzi ludzie mogą zapoznać się z najnowocześniejszymi technikami projektowania graficznego maszyn i urządzeń oraz technikami symulacyjnymi procesów przemysłowych. Szkoła posiada symulatory linii technologicznych takich jak: mieszalnik farb, paletyzarka, sortownia paczek czy magazyn wysokiego składowania, dzięki którym uczniowie mogą przetestować oprogramowanie zarządzające linią technologiczną w zakładzie bez wychodzenia z pracowni.

5. Jaką ofertę dodatkową przedstawia Pańska placówka młodym ludziom?

Dzięki projektowi edukacyjnemu nr WND-POKL.09.09.00-26-039/11 pt. „Nasza szkoła – naszą drogą do kariery...” realizowanemu w ramach PO KL współfinansowanego ze środków EFS na podstawie umowy z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju regionalnego w Kielcach nr UDA-POKL.09.02.00-26-039/11-00, placówka otrzymała prawie milion złotych środków finansowych na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wspierających przygotowanie do matury, zajęcia dodatkowe inżynierskie oraz zakupy sprzętowe. Uczniowie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie ślusarz otrzymali możliwość uzyskania uprawnień spawalniczych w metodach MAG i MMA. Uprawnienia wydawane są po zdaniu egzaminu spawalniczego przed licencjonowanym egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Kursy prowadzone są w naszej spawalni zorganizowanej zgodnie z wymaganiami IS z Gliwic. Chciałbym tu zaznaczyć, że podejmowane przez nas działania zaczynają przynosić skutek w postaci współpracy z zakładami przemysłowymi. W ostatnim czasie Fabryka Maszyn Ożarów S.A. poprosiła nas o przekazanie kontaktów do osób, które ukończyły szkolenia spawalnicze, gdyż zakład potrzebuje obecnie osoby do pracy w metodach MAG i TIG. W naszej szkole organizowaliśmy również spotkanie z przedsiębiorcą z miejscowości Gliniany, chcącym zatrudnić ślusarzy i elektromechaników do prac związanych z naprawą i modernizacją hydrauliki siłowej. Związanie zakładów regionalnych z placówką, dopasowanie naszej oferty do potrzeb zakładów pozwala na ograniczenie „produkcji” bezrobotnych.

6. Czy Pańska placówka zamierza wprowadzić do oferty kierunki kształcenia dla dorosłych?

W roku szkolnym 2012/2013 uruchamiamy Liceum dla Dorosłych, odpowiadając niejako na zapotrzebowanie zgłaszane przez osoby z wykształceniem zasadniczym oraz osoby dorosłe, które z różnych przyczyn wypadły z systemu edukacji uzyskując tylko wykształcenie gimnazjalne. Liceum funkcjonować będzie jako szkoła publiczna, bezpłatna w systemie zaocznym, weekendowym. Zajęcia odbywać się będą w piątki od godziny 16.00 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.00 z częstotliwością co dwa tygodnie. Potrzeba istnienia publicznej szkoły dla dorosłych w Ożarowie i okolicach jest bardzo duża, co widzimy po zainteresowaniu i dużej liczbie zgłoszeń.

7. Jakie działania podejmuje Pańska placówka w obszarze rozwoju bazy sprzętowej placówki?

Dzisiejsza rzeczywistość wymusza szybkie zmiany i dostosowywanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Nasza placówka stara się nadążyć za postępującymi zmianami poprzez wprowadzanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz dokształcanie kadry dydaktycznej jako najważniejszego elementu procesu kształcenia. Modernizacja placówki, jej wyposażenia oraz dokształcanie kadry dydaktycznej nie byłoby możliwe bez wsparcia opatowskiego samorządu powiatowego ze Starostą Bogusławem Włodarczykiem na czele. Zrozumienie problemów oświaty, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy UE oraz zaufanie jakim Starosta obdarza dyrekcję placówki ułatwiają działanie i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Projekt edukacyjny o którym wspominałem powyżej, pozwolił na doposażenie bazy sprzętowej w sterowniki PLC, siłowniki pneumatyczne, sprężarki, komputery, rzutniki, oprogramowanie AutoCAD, SolidWorks, symulatory linii technologicznych i inne. Łączna kwota środków finansowych własnych i zewnętrznych pozyskanych dzięki wsparciu Starosty Włodarczyka, przekroczyła w roku 2011/2012 kwotę 150 000 złotych. W latach następnych planujemy równie kosztowne zakupy związane głównie z zakupem obrabiarek numerycznych CNC oraz remontami warsztatów szkolnych i budynku dydaktycznego. W roku 2013 nasza placówka będzie poddana termomodernizacji obejmującej wymianę poszycia dachowego, montaż dachów dwuspadowych, ocieplenie ścian oraz wymianę stolarki okiennej, co na pewno zmniejszy koszty ogrzewania, a co za tym idzie pozwoli przeznaczyć większe kwoty na doposażenie placówki. Starosta Opatowski podpisał już preumowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego – Adamem Jarubasem na termomodernizację naszego obiektu.

8. Czy uczniowie ZS Ożarów mogą liczyć na wsparcie finansowe?

Uczniowie mają możliwość szerokiego dofinansowania własnej sytuacji materialnej z różnych źródeł. Starosta opatowski każdego roku funduje stypendium dla najzdolniejszego ucznia naszej szkoły. Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymują również stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium funduje także dyrektor placówki. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie ślusarz i elektromechanik otrzymują stypendia ze środków przekazywanych szkole przez Grupę Ożarów S.A. .Dyrektor Generalny Grupy Ożarów S.A - Andrzej Ptak kilka lat temu wyszedł z inicjatywą organizacji praktyk zawodowych za które uczniowie otrzymują odpowiednie wynagrodzenie. Dzięki Prezesowi Grupy Ożarów S.A uczniowie mają więc możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego w dobrze prosperującej firmie.

 

9. Jakie działania podejmuje Pańska placówka w obszarze rozwoju kadry dydaktycznej?

„Zasoby ludzkie”, to modne ostatnio określenie dotyczące pracowników danej firmy. Uważam, że bez właściwej obsady ludzkiej nie można mówić o sprawnym funkcjonowaniu żadnej organizacji, czy firmy, a w szczególności tak specyficznej organizacji, jak szkoła zawodowa. Nauczyciele zatrudnieni w takiej placówce muszą wykazać się większą kreatywnością niż nauczyciele przedmiotów humanistycznych, czy sportowych. Pedagog, który nie „liznął” pracy w przemyśle, nie sprawdzi się w kształceniu zawodowym. Będzie się bał maszyn, urządzeń i wiedzę praktyczną zastąpić będzie chciał teorią, która młodego człowieka nudzi i zniechęca do nauki i systematycznego uczęszczania do szkoły. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych osób, potrzebom rynku pracy staramy się odwrócić proporcje w kształceniu zawodowym na korzyść zajęć praktycznych. Olbrzymie nakłady finansowe owocują samokształceniem nauczycieli oraz zrozumieniem z ich strony konieczności podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i studia podyplomowe. Nauczyciele przedmiotów mechanicznych, informatycznych oraz mechatronicznych uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach dotyczących obsługi programu AutoCAD, Solidworks oraz obsługi sterowników PLC firmy SIEMENS. Zdobycie nowych umiejętności usprawnia proces dydaktyczny oraz owocuje innowacjami edukacyjnymi w placówce. Tadeusz Życiński nauczyciel przedmiotów mechatronicznych pracuje wraz z uczniami technikum mechatronicznego oraz ślusarzami w ZSZ nad maszyną numeryczną CNC służącą do cięcia blach, tzw. Plasmą. Młodzież jest zainteresowana praca z takim pedagogiem, ponieważ oferuje on wiedzę głównie praktyczną, a nie odtwórcza – książkową. Chciałbym tutaj wspomnieć także o kadrze humanistycznej, która także ma możliwość kształcenia się i doskonalenia warsztatu pracy. Nauczycielki języka angielskiego – Edyta Szymczyk oraz Katarzyna Bojara uczestniczyły w dwutygodniowych zajęciach szlifujących język angielski w Londynie w ramach projektu Comenius. Obie Panie przywiozły nowe pomysły na ciekawsze i aktywizujące zajęcia dydaktyczne, z wykorzystaniem tablic interaktywnych, których to nasza placówka kilka posiada.

10. Gdzie, jako gimnazjalista mogę uzyskać informacje o placówce którą Pan kieruje?

Absolwent gimnazjum ma szeroki wachlarz możliwości zapoznania się z ofertą dydaktyczną placówki. Podstawowym medium, z którego dzisiejsza młodzież korzysta, jest oczywiście internet i strona www szkoły ulokowana pod adresem www.ZsOzarow.pl. Obecnie staramy się uporządkować wszelkie informacje nt. placówki właśnie w formie elektronicznej, co niestety ze względu na obszerną historię naszej szkoły nie jest sprawą łatwą. Nasza szkoła ma już ponad 30 lat i jej mury opuściło ponad 3000 absolwentów, a przez dział kadr przewinęło się około 150 pracowników. Obecnie planujemy zebrać całą historię szkoły w postaci elektronicznej i udostępnić ją na stronie internetowej. Absolwenci mogą oczywiście uzyskać informację o kierunkach w sekretariacie placówki na Os. Wzgórze 56. Docieramy również z naszą ofertą bezpośrednio do gimnazjalistów w poszczególnych szkołach, informując młodzież o kierunkach, wyposażeniu i dodatkowej ofercie naszej placówki.

 

 

Pogoda dla Powiatu

PO16 OstPO

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Statystyka odwiedzin

Dzisiaj2
Wczoraj86
Tydzień103
Miesiąc426
Wszystkie654934

Logowanie